Хамгийн сүүлийн үеийн нийтлэлүүд

Монгол дахь зардчилал иргэний нийгмийн өнөөгийн байдлын нийгэм-улс төрийн судалгаа......
Удирдлагын арга барил ярилцлага, нийтлэл
2018  Төрийн байгууллагын бүтээмж
2018 Нийтийн удирдлага тогтвортой хөгжил
2017 Төрийн алба хүний нөөц
2017 ГА Удирдлагын арга барил
2019 ХБНГУ-ын үндсэн хууль
2019 Нээлттэй улс төр сэтгүүл
2019 Монгол дахь ардчиллын хөгжил, бэхжилт, асуудал сорил 1990-2019
2019 Ардчилсан Монголын түүх
2018 МУ-ын төрийн байгуулал дахь засаглалын институтын талаарх судалгаа
2017 Эмхэтгэл улс төрийн хэлмэгдүүлэлт
2019 Төрийн байгуулалтын экспертийн зөвлөл судалгаа
Монгол Улсын төрийн байгуулал дахь засаглалын институтын талаарх судалгаа
Дэлгэрэнгүй